Laerskool Burgersdorp

Missie

MISSIE:  LAERSKOOL BURGERSDORP

Ons strewe is om alle menslike en opvoedkundige hulpbronne te rig op die totale opvoeding van die kind met die Christelike beginsels as die hoeksteen daarvan.
Vanuit hierdie doelstellings streef ons na die volgende eienskappe by leerlinge, personeel en ouers:

1.    LEERLINGE:
1.1    Respekteer die Christelike waardes en norme, soos vervat in die Bybel.
1.2    Is trots op die Afrikaanse taal- en kultuurerfenis en streef na die handhawing en uitbouing daarvan.
1.3    Respekteer alle ander kultuur-en taalgroepe in ons land.
1.4    Gebruik Godgegewe talente op akademiese en kultuurvlak, sowel as op die sportveld.
1.5    Tree ten alle tye netjies, hoflik en behulpsaam teenoor almal op.
1.6    Troetel ons skooltrots en bou dit uit.

2.    PERSONEEL:
2.1    Respekteer die Christelike waardes en norme, soos vervat in die Bybel.
2.2    Voel geroepe tot die Christelike opvoedingsideaal om die kind te lei tot ‘n selfstandige, volle, vrugbare lewe van arbeid en diens saam met en vir sy medemens in die wêreld en tot eer van God.
2.3    Wend te alle tye Godgegewe talente aan om doelwitte en tradisies van die skool te handhaaf en uit te dra.
2.4    Is lojaal teenoor die onderwys, kollegas en die skool.
2.5    Stel die belange van die leerlinge voorop.
2.6    Erken en respekteer die ouer as primêre opvoeder van sy kind.
2.7    Lei die kind deur vakonderrig om ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing te bekom.
2.8    Onderneem om die hoogste moontlike standaard van onderrig te handhaaf.

3.    OUERS:
3.1    Ag die Christelike waardes, norme en lewenswyses hoog en dra dit op gepaste wyse met woord en daad aan hul kinders oor.
3.2    Stel positief belang en is gebalanseerd betrokke by hulle kinders en akademiese sowel as buitemuurse aktiwiteite en gee hulle ondersteuning aan die Bestuursliggaam en die skool.
3.3    Aanvaar die verantwoordelikheid as primêre opvoeder van sy kind.

4.    TOELATINGSVEREISTES:
Om tot die Laerskool Burgersdorp toegelaat te word, moet ‘n voornemende leerling:
4.1    Die Christelike karakter, waardes, gebruike en norme eerbiedig.
4.2    In staat wees om deur middel van Afrikaans as moedertaal onderrig te word.
4.3    Die missie, gedragskode en tradisies van die skool nakom en eerbiedig.
4.4    Nie meer as twee jaar ouer wees as die gemiddelde ouderdom van sy standerd nie.  Hierdie vereiste geld ook vir die voortsetting van ‘n leerling se skoolloopbaan.
4.5    Sy/Haar ouers ‘n kontrak onderteken waarin hulle onderneem om die skoolgelde vooruit te betaal (hetsy maandeliks of jaarliks) en waarin hulle onderneem om die skoolreëls na te kom.
4.6    Gegewe skolastiese toelatingstoetse slaag.
4.7    Die finale beslissing vir die toelating van ‘n leerling berus by die Bestuursliggaam, wat bogenoemde vereistes in ag sal neem.  Hierdie vereistes kan na inspraak van die ouers, deur die Bestuursliggaam verander word.

5.    TOELATINGSBELEID:
5.1    Daar word nie meer leerlinge ingeneem as wat die fisiese fasiliteite kan akkommodeer nie.
5.2    By toelating word voorkeur verleen:

5.2.1     Aan oud-leerlinge se broers, susters of kinders.
5.2.2    Aan kinders wie se ouers woonagtig is binne die natuurlike en geskiedkundige voedingsarea van die skool.
5.2.3    Aan kinders wat bereid en geskik is om deur deelname aan al die skool se aktiwiteite, tot volle potensiaal te ontwikkel.

6.         Sien Vrywaringsvorm vir ondertekening van bogenoemde missie asseblief.

Skoollied

Die edele stryd wat ons vad’re moes stry

Om ‘n nasie se erf’nis te hou,

Gee an ons ook die durf om ons alles te

gee

Om die Taal en ‘n toekoms te bou.

En dus sal ons werk, ons sal ons kennis

versamel,

Ons gawes van God laat ontdek

Deaur ‘n skool wat in ons net die

beste en mooiste

Deur wysheid en kunde wil wek.

REFREIN

Ons leuse arbeid en adel, on Laerskool

Burgersdorp.

Aan jou ons denk en liefde,

aan jou bly ons getrou

Aan jou bly ons getrou