Laerskool Burgersdorp

Kostes

Vrywarings vorm

V R Y W A R I N G

 

 

1.         Ek, die ondergetekende, ……………………………………………………….….……

*(Vader, moeder, wettige voog)

woonagtig te ………………………………………………….……………………………

gee hiermee toestemming dat my kind, ………………………………………………

(Volle naam)

wat tans  ‘n skolier is aan die Laerskool Burgersdorp, onder toesig mag deelneem aan alle georganiseerde uitstappies, wedstryde, toere, byeenkomste of verwante skoolaktiwiteite soos van tyd tot tyd deur die Skoolhoof (en/of personeel of sodanige persoon deur hulle aangewys) goedgekeur, en stem toe dat sodanige Hoof en/of Personeellid vervoerreëlings mag tref in hierdie verband wat redelik is en inaggenome my kinders se veiligheid.

1. Ek verklaar dat *hy/sy nie aan enige aansteeklike siekte ly nie, of aan ‘n *siekte/gebrek wat *hom/haar of enige medeskolier of personeellid aan gevaar sal blootstel tydens deelname aan die betrokke aksie nie.

2. Hy/sy ly aan ‘n allergie en het die volgende behandeling nodig:

……………………………………………………………………………………………….

3. Ek gee voorts toestemming dat die persoon in beheer mediese hulp mag inroep indien nodig na goeddunke     *Ja/Nee

4. Ek gee ook hiermee toestemming dat die persoon in beheer (of sy gedelegeerde) noodhulp mag toedien indien nodig.

*(Ja/Nee)

*Indien nee, dui behandeling wat deur u goedgekeur word aan:

……………………………………………………………………………………………….

VOLLE NAAM: ………………………………………………………………………………………

*(Vader, moeder, wettige voog)

Drukskrif asb.

HANDTEKENING:  …………………………………………………………………………………

*(Vader, moeder, wettige voog)

EEN VRYWARINGSVORM WORD VIR ELKE KIND VOLTOOI.

ONDERNEMING ONDERTEKEN DEUR OUER:

Hiermee onderneem ek,  ………………………………………………………………………….

dat ek my sal neerlê by die skool se toelatingsvereistes en gedragskode vir leerlinge.

Geteken te ………………………………………… op ……………………………………………

(PLEK) (DATUM)

………………………………………………………….

HANDETEKENING VAN *OUER/VOOG

LET WEL:   *SKRAP WAT NIE VAN TOEPASSING IS NIE