Laerskool Burgersdorp

Missie en Gedragskode

Buitemuurse Bedrywighede

CSV

Dwarsdeur die jaar (Graad 7 – by Hoërskool)

ATLETIEK

Eerste en Vierde kwartaal

NETBAL/RUGBY

Tweede en derde kwartaal

TENNIS

Dwarsdeur die jaar.

Professionele afrigting dwarsdeur die jaar.

KRIEKET/MINI KRIEKET

Vierde kwartaal

KULTUURKLUB

Dwarsdeur die jaar

SKOOLKOOR

Dwarsdeur die jaar:  Junior en senior

Koorlede word deur middel van stemtoetse gekeur.

KUNS

Dwarsdeur die jaar (Privaat)

MUSIEK

Klavier, Blokfluit en Kitaar

REKENAARKLASSE

Dwarsdeur die jaar

HOKKIE

Tweede en Derde Kwartaal

 

Skooltye

 

SKOOLTYE

 


Somertyd

Wintertyd


Skool Begin

Pouse

I

Pouse

II

Skool

Sluit

Skool

Begin

Pouse

I

Pouse

II

Skool

Sluit

Graad I – II

Maan

Dins + Woens + Don

Vry

7:30

7:30

7:30

9:50

9:50

9:50

12:10

12:10

12:10

12:10

12:50

12:10

07:50

07:30

07:30

09:50

09:50

09:50

12:10

12:10

12:10

12:50

12:50

12:10

Graad III-VII

Maan

Di – Do

Vry

7:30

7:30

7:30

9:50

9:50

9:50

12:10

12:10

12:10

13:20

13:20

13:20

07:50

07:30

07:30

09:50

09:50

09:50

12:10

12:10

12:10

13:20

13:20

13:20

¨ Graad 1 Maandag, Vrydag:     Vroeg

¨ Graad 2 Maandag en Vrydag:   Vroeg

Ouervereniging

OUERVERENIGING

Die doelstellings van die Vereniging is:

1. Die groter erkenning van die belangrikheid van die skool en daarmee van die Onderwys- en opvoedingsfunksie en die plasing daarvan in die ereposisie wat dit behoort te hê.

2. Die verkryging van gesonde samewerking tussen die ouers en die onderwysers van die skool in belang van die kinders.

3. Om die skool die middelpunt van opvoeding en kultuur  in die gemeenskap te maak.

4. Die opskerping van die huis en skool om:

4.1        Elk sy verantwoordelikheid ten opsigte van die leerlinge te dra.

4.2        Gesamentlik te arbei aan die opvoeding van die leerlinge.

4.3        Om sover prakties moontlik ‘n eenvormige gedrags- en dissiplinêre kode

te skep.

5. Wedersydse en entoesisastiese benadering tot die akademiese en buitemuurse aktiwiteite van die skool te bewerkstellig.

6. Om plaaslike talent onder ouers te betrek ter bevordering van akademiese, kulturele en buitemuurse aktiwiteite.

7. Om fondse in te samel vir die skool se binne- sowel as buitemuurse behoeftes.

8. Om projekte te loods in belang van die skool om behoeftes, wat by die skool mag ontstaan, te bevredig.

OUERVERENIGING: Die bestuur word saamgestel uit die ouers van die leerlingraad.

Gedragskode

GEDRAGSKODE LAERSKOOL BURGERSDORP

Die skool het bepaalde gedragskodes nodig ter wille van goeie orde, harmonieuse samewerking, goeie tydsbenutting en doeltreffende onderwys.

1. AANHEF VAN GEDRAGSKODE:

1.1 Die staat het ‘n verpligting om onderwys beskikbaar en toeganklik te maak.

1.2 Die beskibaarheid en toeganklikheid moet aangevul word deur die aanvaarding van verantwoordelikheid deur alle vennote in onderwys, nl. ouers, opvoeders en leerders.

1.3 Die gedragskode is daarop gerig om onderrig, wedersydse respek en vrede in ons skool te handhaaf.

1.4 Die filosofie van die gedragskode is gebaseer op menslike waardigheid, repek en konsiderasie vir andere.

1.5 Elke leerling sal gelyke behandeling ontvang en sal gelyke beskerming en voordele geniet.

2. SKOOLREëLS

KLEREDRAG:

2.1 Leerlinge woon skool by in die amptelike skoolkleredrag soos in die riglyne neergelê.

2.2 Sportbyeenkomste word deur nie-deelnemende leerlinge in toepaslike skooldrag bygewoon en deelnemende leerlinge in die toepaslike sportdrag.

2.3 Skoolfunksies word in skoolklere bygewoon.

2.4 Leerlinge moet skoolkleredrag respekteer.

2.5 Alle kledingstukke moet duidelik met die leerling se naam en van gemerk word.

2.6 Liggaamlike opvoeding word in die toepaslike drag gedoen.

2.7 Leerlinge mag gedurende die somermaande kaalvoet skool toe kom, maar wanneer hulle ‘n trui dra moet hul skoene en kouse aantrek.

3.         NETHEID:

3.1 Leerlinge se kleredrag moet netjies en skoon wees.

3.2 Leerlinge moet netjies en skoon op hul liggaam wees.

3.3 Meisies met lang hare se hare moet gevleg of vasgemaak wees.  Wit, groen of geel strikke, wit, groen, geel of swart haarrekkies en wit, groen of geel plastiek haarbande (“alice bands”) word gebruik.  Die kuif moet bokant die wenkbroue geknip wees.

3.4 Hare moet kort en netjies wees.

3.5 Dogters mag goue of silwer oorknoppies (“studs”) en oorringetjies dra.

3.6 Leerlinge mag geen juwele of versierde horlosies dra nie.

3.7 Leerlinge mag geen naellak gebruik nie.

3.8 Leerlinge mag nie hul hare kleur nie

4. BOEKE:

4.1 Handboeke deur die skool verskaf moet netjies gehou word en met plastiek oorgetrek word.

4.2 Leerling moet boeke met respek behandel.

5. LEERLINGRAAD:

5.1 Leerlinge moet gehoorsaam wees aan die leerlingraad wat weer hul instruksies vanaf die verantwoordelike onderwyser ontvang.

5.2 5 Seuns en 5 meisies uit die Graad VI –klas word op die leerlingraad verkies.

5.3 Die hoofleiers word bepaal deur die finale stemming vir die leerlingraad en word bepaal deur die meerderheid stemme.

6. ALGEMEEN:

6.1 Leerlinge moet hoflik, vriendelik, liefdevol, gehoorsaam, eerlik en hulpvaardig optree teenoor medeskoliere en leerkragte.

6.2 Leerlinge mag nie in die gange hardloop  nie en mag nie in die gange gesels nie.  By kruisings kry seniors voorkeur.

6.3 Leerlinge wag altyd buite in rye totdat die leerkrag aan diens hulle laat inloop.

6.4 Leerlinge stap  te alle tye ordelik in rye en dra hul tasse in die hand weg van die muur.

6.5 Leerlinge mag nie merke op banke maak of enige iets van ons skool verniel nie.

6.6 Leerlinge mag nie voor skool, tydens pouses of na skool om die klaskamers wees nie.  (‘n Uitsondering sal hier gemaak word vir Graad I tot Graad III – leerlinge op koue wintersoggende en vir alle leerlinge gedurende reënweer.)

6.7 Die voordeur is slegs vir gebruik deur personeel, ouers en besoekers en leerlinge mag nie aan die voorkant van die skool speel nie.  Gedurende pouses moet hulle op die spesifieke plekke speel soos deur personeel aangewys.

6.8 Fietste word in fietsrakke gesit en leerlinge mag nie op die skoolgrond met ‘n fiets rondry nie.

6.9 Leerling moet die klokke stiptelik gehoorsaam en betyds vir skool opdaag.

6.10 Geen leerlinge mag gedurende skooltyd die skoolgrond verlaat sonder die skoolhoof se toestemming nie.

6.11 Ouers moet by die kantoor aanmeld.

6.12 Skoolbywoning op amptelike skooldae is verpligtend.

6.13 Tuiswerkboeke moet elke dag deur ‘n ouer geteken word.  Koshuisleerlinge se boeke moet gedurende die week deur die onderwyser aan diens en naweke deur die ouer geteken word.

6.14 Afwesigheid van ‘n leerling moet òf per brief òf telefonies by die klasonderwyser of skoolhoof aangemeld word.

6.15 Leerlinge wat pouses in die klas wil bly of nie liggaamlike opvoeding wil doen nie, op ouers se instruksie, moet ‘n briefie bring om die versoek te staaf.

6.16 Geen voorskoolse kinders word op die laaste dag van die jaar toegelaat nie.

(‘n Departementele reël.)

6.17 Die gebou en terrein moet die trots van elke leerling wees;  papier, blikke en enige rommel word altyd in houers gegooi.

6.18 Geen afknouery en ontgroening word toegelaat nie.  Groter leerlinge moet altyd die kleineres met respek behandel.

6.19 Voetgangers  na en van die skool gebruik die normale uitgangsroete en steek die straat oor by die skolierpatrollie.

6.20 Geen vorm van vandalisme sal geduld word nie.  Leerlinge wat hulle hieraan skuldig maak  se ouers sal vir die skade verantwoordelik gehou word.

6.21 ‘n Goeie, stewige skooltas dra by tot die behoud van boeke;  die “vissak”-tipe word ten sterkste afgekeur.

6.22 ‘n Skoolafsluitingsfunksie word aan die einde van die jaar gehou vir alle leerlinge en vervang individuele klas-partytjies.

6.23 Indien ‘n leerkrag verjaar of afskeid geneem word van ‘n leerkrag, moet die betrokke klas toestemming by die skoolhoof vra indien hulle ‘n partytjie wil hou.

6.24 Leerlinge moet by die skoolhoof toestemming vra om die telefoon te gebruik.  Koste verbonde aan oproepe sal volgens meriete behandel word.

6.25 Ouers moet skriftelik verlof verleen, soos op die voorgeskrewe vrywaringsvorm, dat medikasie aan leerlinge wat sleg voel, gegee mag word.

6.26 Ouers moet die voorgeskrewe vrywaringsvorm onderteken voordat enige leerling per bus vervoer mag word.

6.27 ‘n Personeellid sal diens doen op die terrein gedurende pouses om toe te sien dat gevaarlike speletjies nie gespeel word nie en vir algemene toesig oor die leerlinge.

6.28 Elke leerling moet strewe daarna om ons skool se naam hoog te hou en ons leuse:  “Arbeid adel” uit te leef.

6.29 ‘n Verbintenis deur ‘n leerling tot ‘n buitemuurse aktiwiteit, moet vir die duur van die hele seisoen mee voortgegaan word.

7. TUGMAATREëLS

7.1 Die tuginstansies wat in plek is, is die klasonderwyser, Skoolhoof, Beheerliggaam en die Departement van Onderwys.

7.2 In ernstige gevalle mag ‘n leerling gevra word om die skool tydelik te verlaat.

7.3 Ernstige gevalle mag selfs permanente skorsings tot gevolg hê, onderhewig aan goedkeuring deur die Departement van Onderwys.

Missie

MISSIE:  LAERSKOOL BURGERSDORP

Ons strewe is om alle menslike en opvoedkundige hulpbronne te rig op die totale opvoeding van die kind met die Christelike beginsels as die hoeksteen daarvan.
Vanuit hierdie doelstellings streef ons na die volgende eienskappe by leerlinge, personeel en ouers:

1.    LEERLINGE:
1.1    Respekteer die Christelike waardes en norme, soos vervat in die Bybel.
1.2    Is trots op die Afrikaanse taal- en kultuurerfenis en streef na die handhawing en uitbouing daarvan.
1.3    Respekteer alle ander kultuur-en taalgroepe in ons land.
1.4    Gebruik Godgegewe talente op akademiese en kultuurvlak, sowel as op die sportveld.
1.5    Tree ten alle tye netjies, hoflik en behulpsaam teenoor almal op.
1.6    Troetel ons skooltrots en bou dit uit.

2.    PERSONEEL:
2.1    Respekteer die Christelike waardes en norme, soos vervat in die Bybel.
2.2    Voel geroepe tot die Christelike opvoedingsideaal om die kind te lei tot ‘n selfstandige, volle, vrugbare lewe van arbeid en diens saam met en vir sy medemens in die wêreld en tot eer van God.
2.3    Wend te alle tye Godgegewe talente aan om doelwitte en tradisies van die skool te handhaaf en uit te dra.
2.4    Is lojaal teenoor die onderwys, kollegas en die skool.
2.5    Stel die belange van die leerlinge voorop.
2.6    Erken en respekteer die ouer as primêre opvoeder van sy kind.
2.7    Lei die kind deur vakonderrig om ‘n Christelike lewens- en wêreldbeskouing te bekom.
2.8    Onderneem om die hoogste moontlike standaard van onderrig te handhaaf.

3.    OUERS:
3.1    Ag die Christelike waardes, norme en lewenswyses hoog en dra dit op gepaste wyse met woord en daad aan hul kinders oor.
3.2    Stel positief belang en is gebalanseerd betrokke by hulle kinders en akademiese sowel as buitemuurse aktiwiteite en gee hulle ondersteuning aan die Bestuursliggaam en die skool.
3.3    Aanvaar die verantwoordelikheid as primêre opvoeder van sy kind.

4.    TOELATINGSVEREISTES:
Om tot die Laerskool Burgersdorp toegelaat te word, moet ‘n voornemende leerling:
4.1    Die Christelike karakter, waardes, gebruike en norme eerbiedig.
4.2    In staat wees om deur middel van Afrikaans as moedertaal onderrig te word.
4.3    Die missie, gedragskode en tradisies van die skool nakom en eerbiedig.
4.4    Nie meer as twee jaar ouer wees as die gemiddelde ouderdom van sy standerd nie.  Hierdie vereiste geld ook vir die voortsetting van ‘n leerling se skoolloopbaan.
4.5    Sy/Haar ouers ‘n kontrak onderteken waarin hulle onderneem om die skoolgelde vooruit te betaal (hetsy maandeliks of jaarliks) en waarin hulle onderneem om die skoolreëls na te kom.
4.6    Gegewe skolastiese toelatingstoetse slaag.
4.7    Die finale beslissing vir die toelating van ‘n leerling berus by die Bestuursliggaam, wat bogenoemde vereistes in ag sal neem.  Hierdie vereistes kan na inspraak van die ouers, deur die Bestuursliggaam verander word.

5.    TOELATINGSBELEID:
5.1    Daar word nie meer leerlinge ingeneem as wat die fisiese fasiliteite kan akkommodeer nie.
5.2    By toelating word voorkeur verleen:

5.2.1     Aan oud-leerlinge se broers, susters of kinders.
5.2.2    Aan kinders wie se ouers woonagtig is binne die natuurlike en geskiedkundige voedingsarea van die skool.
5.2.3    Aan kinders wat bereid en geskik is om deur deelname aan al die skool se aktiwiteite, tot volle potensiaal te ontwikkel.

6.         Sien Vrywaringsvorm vir ondertekening van bogenoemde missie asseblief.