Laerskool Burgersdorp

Algemene Inligting

NUWE PERSONEEL

Mnr Louis Kilian het by Laerskool Burgersdorp aangesluit as faktotum.  Baie welkom in ons midde!

Mev Berna Viljoen het ook nuut by ons aangesluit – sy sal vanaf die 2de kwartaal by mev Greeff oorneem.  Baie welkom!

 

Laerskool spog met nuwe vere!

Danksy 2 goedgesinde borge, kan die personeel spog met splinternuwe baadjies.

OVK (Chris Wessels) en GARIEP FINANSIëLE DIENSTE (Karina van der Merwe) se bydrae tot hierdie nuwe voorkoms, word opreg waardeer.

Ons kon dit tydens die afgelope Interskole aantrek, en dit het baie komplimente en positiewe terugvoer ontlok.

Baie dankie vir jul bydrae – ons dra die baadjies met trots.

Nuwe baadjies

Op die foto verskyn :  Agter :  Danita van Heerden, Lana Price, Antionette Bezuidenhout, Marlene Greeff, Mike van der Merwe, Francine Putter, Martie Basson, Tilla Viljoen.  Middel :  Carol de Bruin, Sanmari Maritz, Susan van Straaten, Rozanne Nel.  Voor : Alwyn Swanepoel, Sam Wessels, Chris Wessels (OVK), André Fourie (Skoolhoof), Karina van der Merwe (GARIEP FINANSIëLE DIENSTE), Annalie Fourie, Almarie Marais, Andries de Bruin.

images

{becssg}laerimages{/becssg}

Vrywarings vorm

V R Y W A R I N G

 

 

1.         Ek, die ondergetekende, ……………………………………………………….….……

*(Vader, moeder, wettige voog)

woonagtig te ………………………………………………….……………………………

gee hiermee toestemming dat my kind, ………………………………………………

(Volle naam)

wat tans  ‘n skolier is aan die Laerskool Burgersdorp, onder toesig mag deelneem aan alle georganiseerde uitstappies, wedstryde, toere, byeenkomste of verwante skoolaktiwiteite soos van tyd tot tyd deur die Skoolhoof (en/of personeel of sodanige persoon deur hulle aangewys) goedgekeur, en stem toe dat sodanige Hoof en/of Personeellid vervoerreëlings mag tref in hierdie verband wat redelik is en inaggenome my kinders se veiligheid.

1. Ek verklaar dat *hy/sy nie aan enige aansteeklike siekte ly nie, of aan ‘n *siekte/gebrek wat *hom/haar of enige medeskolier of personeellid aan gevaar sal blootstel tydens deelname aan die betrokke aksie nie.

2. Hy/sy ly aan ‘n allergie en het die volgende behandeling nodig:

……………………………………………………………………………………………….

3. Ek gee voorts toestemming dat die persoon in beheer mediese hulp mag inroep indien nodig na goeddunke     *Ja/Nee

4. Ek gee ook hiermee toestemming dat die persoon in beheer (of sy gedelegeerde) noodhulp mag toedien indien nodig.

*(Ja/Nee)

*Indien nee, dui behandeling wat deur u goedgekeur word aan:

……………………………………………………………………………………………….

VOLLE NAAM: ………………………………………………………………………………………

*(Vader, moeder, wettige voog)

Drukskrif asb.

HANDTEKENING:  …………………………………………………………………………………

*(Vader, moeder, wettige voog)

EEN VRYWARINGSVORM WORD VIR ELKE KIND VOLTOOI.

ONDERNEMING ONDERTEKEN DEUR OUER:

Hiermee onderneem ek,  ………………………………………………………………………….

dat ek my sal neerlê by die skool se toelatingsvereistes en gedragskode vir leerlinge.

Geteken te ………………………………………… op ……………………………………………

(PLEK) (DATUM)

………………………………………………………….

HANDETEKENING VAN *OUER/VOOG

LET WEL:   *SKRAP WAT NIE VAN TOEPASSING IS NIE

Skoolklere winkel

SKOOLKLEREWINKEL:

1. ‘n Klerewinkel word by die skool bedryf.  Die klerewinkel sal oop wees op :

Somer:

Ma.: 07:30 – 08:30

Vr.:  12:00 – 13:15

Winter:

Ma.:  08:00 – 09:00

Vr.:   12:00 – 13:15

2. Prosedure:

2.1  Goeie voorraad in winkel.  Indien tekort word daar bestel.

2.2  Betaling geskied met bestelling n.a.v. prysaanpassings.

2.3  ‘n Kwitansie word uitgereik wat as afhaalbewys dien.

2.4  Aflewering sal ongeveer 6 weke na bestelling geskied.

2.5  Ouers word in kennis gestel sodra klere afgelewer word.

2.6  Ouers toon die oorspronklike kwitansie en haal die klere by die klerewinkel af.

LEWERANSIERS:

SKOOL             : Klere op bestelling

: Klerebank

LW : Wit sokkies, grys kouse, wit en grys hemde, grys broeke en

skoene is nie by die skool beskikbaar nie.

Skoolklere

KLEREDRAG

GR1 – VII

DOGTERS

SOMER

SEUNS

SOMER

 

Groen Rok

Wit sokkies

Swart skoene/Kaalvoet

Groen skooltrui

Groen broekie “panty”

Kort grys skoolbroek

Grys kortmouhemp

Lang grys kouse

Swart skoene / kaalvoet

Groen skooltrui

 

WINTER

WINTER

 

Groen Langbroek

Wit hemp

Skooldas

Wit sokkies

Swart skoene

Skool – Windjakker

Skooltrui

Grys Langbroek

Grys hemp

Skooldas

Skooltrui

Skool – Windjakker

Grys kouse

Swart toerygskoene

SKOOLTASSE

Swart, donkerblou of donkergroen

 

ATLETIEK

Gholf hemp

Groen polyshort of Rugbybroek

Gholf hemp

Groen polyshort of Rugbybroek

KRIEKET

 

Gholf hemp

Groen rugbybroek

Tekkies

Wit sokkies

NETBAL

Gholf hamp

Netbal romp

Wit sokkies

Tekkies

 

TENNIS

Gholf hemp

Netbal romp/atletiekbroek

Wit sokkies

Tekkies

Gholf hemp

Atletiekbroek

Wit sokkies

Tekkies

RUGBY

 

Rugbytrui

Groen rugbybroek

LO

SOMER

Gholf hemp

Groen polyshort/rugbybroek

WINTER

Skool sweetpak

tekkies

SOMER

Gholf hemp

Groen polyshort/rugbybroek

WINTER

Skool sweetpak

tekkies

SPORTGELEENTHEDE

DEELNEMERS

Skool sweetpak

Tekkies

TOESKOUERS

Skooldrag

 

Wintersdrag

Somersdrag

AtletiekdragHokkiedragLO Klere

KrieketdragNetbaldrag JuniorsNetbaldrag Seniors

Buitemuurse Bedrywighede

CSV

Dwarsdeur die jaar (Graad 7 – by Hoërskool)

ATLETIEK

Eerste en Vierde kwartaal

NETBAL/RUGBY

Tweede en derde kwartaal

TENNIS

Dwarsdeur die jaar.

Professionele afrigting dwarsdeur die jaar.

KRIEKET/MINI KRIEKET

Vierde kwartaal

KULTUURKLUB

Dwarsdeur die jaar

SKOOLKOOR

Dwarsdeur die jaar:  Junior en senior

Koorlede word deur middel van stemtoetse gekeur.

KUNS

Dwarsdeur die jaar (Privaat)

MUSIEK

Klavier, Blokfluit en Kitaar

REKENAARKLASSE

Dwarsdeur die jaar

HOKKIE

Tweede en Derde Kwartaal

 

Skooltye

 

SKOOLTYE

 


Somertyd

Wintertyd


Skool Begin

Pouse

I

Pouse

II

Skool

Sluit

Skool

Begin

Pouse

I

Pouse

II

Skool

Sluit

Graad I – II

Maan

Dins + Woens + Don

Vry

7:30

7:30

7:30

9:50

9:50

9:50

12:10

12:10

12:10

12:10

12:50

12:10

07:50

07:30

07:30

09:50

09:50

09:50

12:10

12:10

12:10

12:50

12:50

12:10

Graad III-VII

Maan

Di – Do

Vry

7:30

7:30

7:30

9:50

9:50

9:50

12:10

12:10

12:10

13:20

13:20

13:20

07:50

07:30

07:30

09:50

09:50

09:50

12:10

12:10

12:10

13:20

13:20

13:20

¨ Graad 1 Maandag, Vrydag:     Vroeg

¨ Graad 2 Maandag en Vrydag:   Vroeg